Kariyer Park Uzman Okulu

Sürekli Güncellenen Eğitim Videoları ve Arşiviyle  KARİYER PARK'ta Sizleri Bekliyor

Uzaktan Eğitimler  

İngilizce Dil Öğretim Kursu Programı

  • Fiyatı : 0,00 ₺ Yerine 450,00 ₺

İngilizce, tüm dünyada anadili farklı olan insanların ortak dil olarak kullandığı ve dünya dilleri arasında en çok kullanılan evrensel bir dildir.
Genel İngilizce dersleri iş yoğunluğu veya yaşam tarzlarından dolayı düzenli eğitim almaya zaman ayıramayan yetişkinlerin uluslararası iletişim becerilerini geliştirmek için planlanmıştır. 
Kursiyerler dersleri diledikleri zaman ve ihtiyaç duydukları kadar izleyebilirler.

PROGRAMIN AMAÇLARI 
A1 Düzeyi Kursiyerler İçin:

Sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın ifadeleri
anlayabilme ve kullanabilmeleridir. Kendini veya bir başkasını tanıtabilme ve bir kişiye kendisiyle ilgili
sorulara cevap verebilmeleridir. İlanlar, afişler ya da kataloglarda yer alan basit cümleleri anlayabilmeleridir.
Basit, kısa bir mektup yazabilmek, bir soruşturmaya ilişkin kısa kişisel ayrıntıları aktarabilmek; söz gelimi
bir form doldururken, ulusunu, adını, soyadını, yaşını ve adresini yazabilmelidir.


A2 Düzeyi Kursiyerler İçin:

Yalın ve kişisel bilgiler ve aile bilgileri, alışveriş, yakın çevre, iş ile ilişkili alanlarda sıklıkla kullanılan
deyimleri anlayabilmelidir. Bildik ve alışılagelen konular üzerinde yalın ve dolaysız bilgi alışverişini
gerektiren basit ve bildik etkinlikler çerçevesinde iletişim kurabilmelidir.
Kişiyi yakından ilgilendiren konulara ilişkin anlatımları ve sıklığı son derece yüksek bir söz dağarcığını
anlayabilmesidir. 
Ailesini ve öteki kişileri, yaşam koşullarını, eğitimini ve güncel ya da yakın mesleki etkinliğini yalın
öğelerle betimlemek için bir dizi cümleden ya da anlatımdan yararlanabilmelidir.
Basit yapıları doğru biçimde kullanabilmelidir


B1 Düzeyi Kursiyerler İçin:

Sözcükleri uzun uzadıya aramak zorunda kalmaksızın doğallıkla ve akıcı bir biçimde kendini ifade
edebilmeli, toplumsal ya da mesleki ilişkiler için dili esnek ve etkin bir biçimde kullanabilmeli,
düşüncelerini ve görüşlerini kesinlik içinde dile getirebilmeli ve konuşmalara uygun durumlarda müdahale
edebilmelidir.
Açık ve standart bir dil kullanıldığında ve iş, okul, eğlence vb. bildik şeyler söz konusu olduğunda konuları
anlayabilmelidir.
Bir olayı, bir deneyimi ya da bir düşü anlatabilmeli, bir beklentiyi betimleyebilmeli ve bir projeye veya bir
düşünceye ilişkin gerekçeler ya da açıklamaları kısaca dile getirebilmelidir.
Kişisel veya mesleki olarak ilgisini çeken birçok radyo ve televizyon yayınının özünü anlayabilmelidir.
Bildik ya da kişisel ilgi alanlarına giren konularda başbaşa sürdürülen bir konuşmayı yüreklendirebilmeli,
destekleyebilmeli ve sonlandırabilmelidir. Karşılıklı anlaşılmayı doğrulamak için birisinin söylediğini ya
da bir bölümünü yineleyebilmeli, bir dizi kısa, yalın ve ayrık öğeyi bir dizi çizgisel zincirleme diziliş içinde
bağlayabilmelidir


B2 Düzeyi Kursiyerler İçin:

Uzmanlık alanına ilişkin teknik bir tartışma da dahil olmak üzere karmaşık bir metin içindeki somut ya da
soyut konuların özünü anlayabilmeli, doğal bir konuşmacıyla ne kendisi ne de karşısındaki için bir gerilim
içermeyen bir konuşma türünden durumlarda belli bir doğallık ve rahatlık derecesiyle iletişim kurabilmeli,
geniş bir konu dizisi içinde kendini açık ve ayrıntılı bir biçimde dile getirebilmeli, güncel bir konuya ilişkin
görüş bildirebilmeli ve farklı olasılıkların avantaj ve sakıncalarını sergileyebilmelidir.
Oldukça uzun konferans ve söylevleri anlayabilmeli ve hatta konuyu göreceli olarak biliyorsa karmaşık bir
görüşü izleyebilmelidir. 
Güncel olaylara ilişkin televizyon yayınlarının, haberlerin ve filmlerin birçoğunu
anlayabilmelidir.

Bir anadili konuşucusuyla sıradan bir etkileşimi olanaklı kılan doğallık ve rahatlık derecesinde
konuşabilmeli, bildik durumlarda bir konuşmaya etkin bir biçimde katılabilmeli, görüşlerini sunabilmeli ve
savunabilmelidir.
İlgi alanlarına ilişkin olarak geniş bir konu dizisi içinde açık ve ayrıntılı metinler yazabilmeli, bir bilgi
aktararak ya da belli bir görüşe ilişkin olarak bu görüş doğrultusunda ya da karşıt gerekçeler sergileyen bir
deneme ya da tutanak yazabilmelidir. Olaylara ve deneyimlere ilişkin kişisel görüşlerini vurgulayan
mektuplar yazabilmelidir.
Açık betimlemeler yapabilmeli, bakış açısını dile getirebilmeli ve sözcüklerini gözle görünür bir biçimde
aramaksızın bir uslamlama geliştirebilmek için oldukça geniş bir dil dizisine sahip olabilmelidir.


C1 Düzeyi Kursiyerler İçin:

Uzun ve zorlu metinlerden oluşan geniş bir basamağı anlayabilmeli ve örtük anlamları kavrayabilmelidir.
Sözcüklerini uzun uzadıya aramak zorunda olmaksızın doğal ve akıcı bir biçimde kendini ifade edebilmeli,
toplumsal, mesleki ya da akademik yaşamı içinde dilini esnek ve etkin bir biçimde kullanabilmelidir.
Karmaşık konularda açık ve dizgeli bir biçimde kendini anlatabilmeli ve düzenleme, eklemleme ve söylem
bağdaşıklığı açık bir biçimde yapılandırılmamış ve geçiş yerleri örtük kalmış olsa bile uzun bir söylevi
anlayabilmelidir. Televizyon yayınlarını ve filmleri fazladan bir çaba göstermeksizin anlayabilmektir.
Uzun, karmaşık, olgusal ve yazınsal metinleri anlayabilmeli, biçim farklılıklarını değerlendirebilmeli,
uzmanlık alanlarında yazılmış ve alanıyla ilgili olmasa bile uzun teknik yönergeleri anlayabilmelidir.
Sözcüklerini uzun uzadıya aramak zorunda kalmaksızın doğallıkla ve akıcı bir biçimde kendini ifade
edebilmeli, toplumsal ya da mesleki ilişkiler için dili esnek ve etkin bir biçimde kullanabilmelidir.
Düşüncelerini ve görüşlerini kesinlik içinde dile getirebilmeli ve konuşmalara uygun du

rumlarda müdahale
edebilmelidir.
Açık ve yapılandırılmış bir metin içinde düşüncelerini dile getirebilmeli, bakış açısını geliştirebilmeli, bir
mektupta, bir denemede ya da bir tutanakta önemli gördüğü noktaları vurgulayarak karmaşık konuları
kaleme alabilmelidir.
Yüksek bir dilbilgisi düzeyine sahip olmalı; dizgesel yanlışları azaltabilmeli, saptamaları güç ve ortaya
çıktıklarında konuşucu kendi kendisine hatalarını düzeltebilmesini sağlamalıdır.

C2 Düzeyi Kursiyerler İçin:
Okuduğu ve duyduğu her şeyi neredeyse bir çaba göstermeksizin anlayabilmeli, farklı kaynaklardan yazılı
ve sözlü olgu ve kanıtları tutarlı bir biçimde özetleyerek yeniden oluşturabilmeli, doğal bir biçimde, son 
derece akıcı ve kesin olarak kendini ifade edebilmeli ve karmaşık konularla bağlantılı ince anlam
farklılıklarını ayırt edebilmelidir.
İster yüz yüze isterse medyada ve hızlı konuşulduğunda özel bir şiveyi tanıyacak zamanının olması
koşuluyla, sözlü dili anlamada hiçbir güçlükle karşılaşmadan anlayabilmelidir.
Düşüncelerinin ince anlam ayrıntılarını vurgulamasını, ayırmasını ya da açıklıkla aktarabilmesini sağlayan
dilsel biçimler altında dile getirilmesi konusunda son derece geniş esneklik göstererek o dile ilişkin
deyişlerde ve bildik anlatımlarda yeterince ustalaşmalıdır.
Dikkati başka bir noktaya odaklanmış olsa bile karmaşık bir dilde yüksek bir dilbilgisellik derecesini elinde bulundurabilmelidir.
Doğal bir söylem içinde, güçlükleri savuşturarak ya da dinleyicinin farkına varmaması için yeterince
becerikli bir biçimde ödünleyerek uzun uzun, doğal bir söylem içinde kendini ifade edebilmelidir. Dışa
yansıyan bir çaba olmaksızın dil dışı ve titremsel belirtileri kullanarak rahatça ve beceriyle etkileşime
girebilmek, ister söz alma düzleminde isterse gönderimde bulunma ve imalarda tamamen doğal bir biçimde
söz alışverişine katılabilmelidir.
İSTENİLEN EVRAKLAR
Kimlik Fotokopisi ve 1 adet Resim Talebi
BİLGİ VE İLETİŞİM
ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI
0850 333 57 37
ONLINE KAYIT VE ÖN TALEP İÇİN

Yapılacak Sınav Hakkında

Öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

 

Kurs bitirme belgesi alacakların sınavlarının, kurumun bulunduğu merkezde yapılması esastır.. Ancak farklı merkezlerde en az yirmi kursiyerin katılması hâlinde ilgili valiliklerden de izin alınarak sınav yapılabilir.

Sertifikalı kurslarda belirli tarihlerde Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde gerçekleşir.

 

Kursu başarılı bir şekilde tamamlayan, kursiyerler MEB Onaylı KURS BİTİRME BELGESİ alacaktır.

MEB Onaylı KURS BİTİRME BELGESİ, sınavların bitiminden sonraki 2-3 haftalık süreç içerisinde adreslerinize alıcı ödemeli  kargolanır ve adres bilginizi güncel tutmanız gerekmektedir.

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
4 113,63 ₺ 454,50 ₺
5 91,37 ₺ 456,84 ₺
6 76,20 ₺ 457,20 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
9 50,00 ₺ 450,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
3 150,00 ₺ 450,00 ₺
4 113,63 ₺ 454,50 ₺
5 91,80 ₺ 459,00 ₺
6 75,00 ₺ 450,00 ₺
7 66,21 ₺ 463,50 ₺
8 58,50 ₺ 468,00 ₺
9 52,50 ₺ 472,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
3 156,00 ₺ 468,00 ₺
4 120,38 ₺ 481,50 ₺
5 97,20 ₺ 486,00 ₺
6 81,75 ₺ 490,50 ₺
7 70,71 ₺ 495,00 ₺
8 62,44 ₺ 499,50 ₺
9 50,00 ₺ 450,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
3 150,00 ₺ 450,00 ₺
4 114,75 ₺ 459,00 ₺
5 92,70 ₺ 463,50 ₺
6 78,00 ₺ 468,00 ₺
7 67,50 ₺ 472,50 ₺
8 59,63 ₺ 477,00 ₺
9 53,50 ₺ 481,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
4 112,50 ₺ 450,00 ₺
5 90,00 ₺ 450,00 ₺
7 64,29 ₺ 450,00 ₺
8 56,25 ₺ 450,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
3 150,00 ₺ 450,00 ₺
4 113,63 ₺ 454,50 ₺
5 91,80 ₺ 459,00 ₺
6 77,25 ₺ 463,50 ₺
7 66,86 ₺ 468,00 ₺
8 59,06 ₺ 472,50 ₺
9 53,00 ₺ 477,00 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
Tek Çekim 450,00 ₺ 450,00 ₺
2 229,50 ₺ 459,00 ₺
3 154,50 ₺ 463,50 ₺
4 117,00 ₺ 468,00 ₺
5 94,50 ₺ 472,50 ₺
6 79,50 ₺ 477,00 ₺
7 68,79 ₺ 481,50 ₺
8 60,75 ₺ 486,00 ₺
9 54,50 ₺ 490,50 ₺
Sepetim

Sepetim

Resim Ürün Adı Adet Birim Fiyatı